Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 06-45554897
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Op deze pagina vindt u het nieuwsarchief van de Korfbalvereniging Huizen

Nieuwsarchief 2004

Nieuwsarchief 2004
05/12/2004Update kunstgras & omheining deel 4
In aansluiting op de publicatie in De Korf en op de site onderstaand het persbericht zoals door het college van B&W uitgegeven na hun vergadering van dinsdag 21 december.

"Kunstgrasveld aan zijde Erfgooierscollege"

"Het college heeft besloten het kunstgrasveld voor korfbal te situeren aan de zijde van het Erfgooierscollege. Het college vond de wensen van de omwonenden dermate zwaarwegend dat hiertoe is besloten. Overwegingen zijn de meer direct bespeelbare ruimte voor de buurtkinderen en de verwachtte geluidsoverlast. De verlichting zal voldoen aan de milieurichtlijnen.

Het terrein kent verschillende gebruikers met ook ieder hun eigen belangen. Dit zijn het Erfgooiers College, Korfbalvereniging Huizen, omwonenden, Tramontano en de activiteiten van de Kindervakantieweek. Door de verkleining van het veld, in verband met de nieuwe woningen De Bun, werd de gebruiksintensiteit fors verhoogd. Geconcludeerd is dat veilig sporten alleen mogelijk bleek als brommers en honden van het terrein kunnen worden geweerd. Hiervoor worden toegangsremmende maatregelen getroffen aan de Bovenweg. Ook het aanleggen van een kunstgrasveld voor de Korfbalvereniging Huizen bleek noodzakelijk. Om de omwonenden zoveel mogelijk te ontzien heeft het college daarom besloten dit kunstgrasveld te leggen in de hoek bij het Erfgooiers College.

Op 2 december heeft de raad besloten over het krediet voor herinrichting van het terrein. Onderdeel van dat besluit is dat de raadscommissie het besluit van het college over de definitieve inrichting krijgt voorgelegd voor definitieve instemming. Dit zal plaatsvinden tijdens de raadscommissievergadering van februari."

Tot zover het persbericht.
Met andere woorden: we zijn weer terug bij af! Opnieuw was het advies van de ambtenaren het besluit, zoals op 18 oktober door de raadscommissie BWZ genomen, te bevestigen. Maar het college wijkt dus voor de tweede keer af van het advies van de eigen ambtenaren en dat ook nog in de wetenschap van het eigenlijk unanieme raadsbesluit van 18 oktober.

In mijn ogen maakt het college zich politiek meer dan ongeloofwaardig en zwicht, uit pure angst voor opnieuw een discussie met burgers en dus niet op basis van een objectieve afweging van argumenten, voor een handjevol buurtbewoners, waarmee het belang voor het EGC (1250 tieners) en de KVH (250 leden) die wekelijks meerdere keren van het terrein gebruik maken, ondergeschikt gemaakt wordt aan het belang van enkele buurtkinderen die incidenteel eens van het terrein gebruik maken. Argumenten die overigens al eerder gehoord zijn (licht- en geluidoverlast) en ook naar het oordeel van BWZ niet zwaarwegend genoeg waren om het eerdere collegebesluit van 7 september te bekrachtigen, maar te besluiten conform het oorspronkelijke advies van de ambtenaren van 16 augustus. Sterker nog, met het kunstgras langs het EGC hebben zeker de Bovenwegbewoners meer licht- en geluidoverlast dan voorheen. Op 9 februari wordt nu opnieuw definitief besloten, maar je kunt je afvragen wanneer in de politiek definitief definitief is. BWZ inmiddels kennende, kan ik mij echter niet voorstellen dat zij met hun eigen genomen besluit 180º draaien en nu wel ineens met het college meegaan. Maar misschien is de wens te veel de vader van de gedachte.

In de tussentijd zitten wij daarom dan ook natuurlijk niet stil, hoewel de tijd van het jaar zich niet echt leent voor actief lobbyen; tenslotte heeft ook de politiek het zgn. kerstreces. En tussen 3 januari en 9 februari zitten ook nog ruim vijf weken en daarin kan ook veel gebeuren.

Theo Vijfhuize


05/12/2004Update kunstgras & omheining
Afgelopen maandagavond heeft het overleg met buurtbewoners plaatsgevonden, zoals door de raadscommissie BWZ (Burger- en WelzijnsZaken) op hun vergadering van 18 oktober opgedragen. Met in het achterhoofd de besluitvorming door BWZ werd dit overleg door alle betrokkenen eigenlijk gezien als min of meer een formaliteit, teneinde de buurtbewoners als medegebruiker inspraak te geven in de uitvoering van de openbare toegang van het veld, de bosschages rondom het veld en de erfafscheiding tussen het veld en de achtertuinen van de nieuwe bewoners op de Gravin Gertrude op het Bunterrein.

Hoewel wethouder Jaap Kos de op 18 oktober vastgestelde kaders in zijn inleiding juist verwoordde, gaf hij tegelijkertijd ruimte voor een verdere discussie en/of inspraak omtrent met name de ligging van het kunstgrasveld. Enkele bewoners maakten van de gelegenheid gebruik en zetten vraagtekens bij situering langs de Bovenweg met argumenten die eerder in de procedure ook al waren gebruikt, maar die uiteindelijk bij de politiek geen gehoor hadden gevonden. Jaap Kos gaf echter aan dat hij zich in een spagaat gedrukt voelde en dat hij de situatie opnieuw zou bespreken met de commissie. Na afloop aangesproken door Jan van de Ploeg van het EGC dat hij zelf de ruimte had gegeven tot discussie, liep hij verontwaardigd en kwaad weg en liet zich niet meer zien.

Met andere woorden: politiek blijft onvoorspelbaar, want ondanks dat BWZ op 18 oktober de wethouder vrijwel unaniem meedeelde het onderwerp niet meer terug te willen zien, staat het woensdag 16 december toch weer op de agenda. Zo is gisteren besloten op de vergadering van de voltallige gemeenteraad, die alvast wel het budget voor de geplande herinrichting definitief goedkeurde en toekende. Het planningsproces voor realisatie kan dus gelukkig wel gewoon doorgaan en in de loop van volgende week zal dat overleg vervolgd worden.

Deel 2
Maandag 13 december heeft er een vervolgoverleg met enkele buurtbewoners plaatsgevonden, waarin de gemeente in kleinere kring meer uitleg heeft gegeven over de achterliggende overwegingen bij het besluit het kunstgrasveld aan de kant van de Bovenweg te situeren.

Hoewel wij niet tot de kleinere kring behoorde, hebben we inmiddels van verschillende kanten gehoord dat het een open overleg is geweest, waarbij de bewoners uiteindelijk begrip hebben getoond voor de overwegingen, die met name ten aanzien van eventueel licht- en geluidsoverlast ten grondslag hebben gelegen aan eerder genomen besluit. Een ander door de bewoners genoemd punt, wat niets te maken heeft met het kunstgras of de omheining, is de parkeerproblematiek in het algemeen. Dat onderkennen wij natuurlijk ook en om daarin tegemoet te komen, zou het een goede zaak zijn onze auto's slechts in de parkeervakken, dan wel bij De Meent, dan wel bij/achter het gemeentehuis te parkeren.

Deel 3
Donderdag 16 december is het onderwerp toch niet ter sprake gekomen bij BWZ. Het college van B&W zal dinsdag 21 december opnieuw besluiten, wat dan indien nodig in de BWZ vergadering van eind januari/ begin februari bekrachtigd moet worden. Maar als B&W haar eerder genomen besluit bevestigt (en dat wordt verwacht), zal het waarschijnlijk niet eens zover komen; maar dat hebben we al eerder gedacht, dus formeel blijft het toch nog even afwachten. deze ogenschijnlijke vertraging staat het vervolgoverleg over het planningsproces voor realisatie in de periode maart/april-juli 2005 overigens niet in de weg.

Theo Vijfhuize


22/10/2004Kunstgras/omheining: Raad voor standpunt KV Huizen
Afgelopen maandag 18 oktober vond de belangrijke vergadering van de raadscommissie plaats, die onder andere handelde over het collegebesluit het kunstgrasveld tegen het Erfgooierscollege aan te situeren en het sportterrein niet te omheinen. Middels gesprekken, brieven en een uitnodiging om de situatie met eigen ogen te bekijken waren de afgelopen weken de raadsleden meerdere keren op de hoogte gebracht van ons standpunt. Maandag hebben we voor de laatste keer ons zegje kunnen doen.En met resultaat.
Een overgrote meerderheid van de raad, 25 van de 27 zetels, heeft zich direct uitgesproken voor het oorspronkelijke voorstel, waarbij het kunstgrasveld recht voor onze kantine komt te liggen en het hele terrein omheind wordt, maar wel zodanig dat buurtkinderen nog wel toegang hebben tot het veld. Op korte termijn zal overleg plaatsvinden met het Erfgooierscollege en de buurt voor de meer concrete invulling van een aantal onderdelen in het plan als bv. de toegang en de verlichting.

24/09/2004Update over kunstgras en hekwerk
Van de voorzitter

Ik ga er vanuit dat iedereen op de website het artikel over het “kunstgrasbesluit” heeft gelezen. Daarin meldde ik dat een door de wethouder van sport Jaap Kos nader uit te werken voorstel mogelijk in de collegevergadering van afgelopen dinsdag 14 september behandeld zou worden. Dat is ook gebeurd en het uiteindelijke besluit van het College van B&W is dat het kunstgrasveld in de hoek bij het Erfgooierscollege (EGC) moet komen te liggen. Het enige argument hiervoor is zo veel mogelijk het openbare karakter van het terrein te behouden, gezien vanaf de Bovenweg.

Hieraan voorafgaand werd ik, op uitnodiging van de wethouder, samen met een directielid van het EGC maandagmiddag op het gemeentehuis al van genoemd voorstel op de hoogte gebracht. Maar ook niet meer dan dat; het voorstel was het collegebesluit van 7 september. Mede op grond van mijn opmerkingen, zoals verwoord door en in de Gooi- en Eemlander van maandag 13 september, vond de wethouder het toch alsnog nodig ons persoonlijk en formeel van dat collegebesluit op de hoogte te brengen. Als we al het idee hadden dat we op dat moment via de wethouder nog invloed zouden kunnen uitoefenen op dat voorstel of besluit, werd dat idee al snel de grond ingeboord.

Het College vindt het besluit een perfect compromis, waarin zo goed mogelijk tegemoet is gekomen aan de wensen van alle drie de gebruikers: het EGC, de buurtbewoners en wij. Het EGC krijgt een kwalitatief sportgrasveld met bijbehorend onderhoud, de buurtbewoners behouden het openbare karakter van het terrein en wij krijgen een kunstgrasveld wat intensief gebruikt kan worden, met natuurlijk de uitloopmogelijkheid naar het sportgrasveld.

Naar mijn mening “politiek in optima forma”.

Het College ontwijkt een mogelijk hernieuwde confrontatie met de buurtbewoners, waar al zoveel discussie mee is geweest in het kader van de bebouwing van het Bunterrein, maar kiest voor een confrontatie met het EGC en ons en is schijnbaar van mening dat het EGC met goed onderhouden sportgras en wij met kunstgras geen reden tot klagen hebben.

Tot op zekere hoogte is dat ook juist, maar er zitten voor ons beiden toch twee negatieve aspecten in het besluit:

de situering van het kunstgrasveld; waar het nu zou moeten komen, is door beiden al vorig najaar, vanuit de gedachte het “eigen” veld zo dicht mogelijk bij de eigen accommodatie, naar de prullenbak verwezen en de omheining van het terrein; beiden willen het openbare karakter behouden door vrije toegankelijkheid voor spelende kinderen mogelijk, maar voor honden en fietsen/brommers onmogelijk te maken, een verzoek wat al meer dan 20 jaar speelt.

Opvallend in de besluitvorming is dat het College juist op deze twee voor ons beiden zo belangrijke punten ook afwijkt van het advies van haar ambtenaren. Het is nu nog alleen de Gemeenteraad die het College kan overrulen en daarvoor is het zaak de voorbereidende raadscommissie met argumenten te overtuigen dat de belangen van pakweg 1500 dagelijks sportende kinderen op onterechte gronden ondergeschikt worden gemaakt aan het nuanceverschil tussen openbaar karakter en openbaar toegankelijk, want die enkele buurtkinderen die wel eens een balletje trappen of een vlieger oplaten, zullen dat ook bij de voorgestelde volledige omheining nog steeds ongehinderd kunnen blijven doen.

Ook de argumenten dat aan de Bovenweg al een stukje hek staat, dat een hek op de vrije doorgang na door struikgewas (grotendeels) aan het zicht zal zijn onttrokken en dat ook dat struikgewas het openbare karakter in feite al belemmert, vonden geen gehoor bij de wethouder. Zijn enige reactie daarop was: “Het gaat om het principe!”

Wij zullen de leden van de raadscommissie schriftelijk benaderen. Wij zullen hen voor 9 oktober persoonlijk uitnodigen op onze velden om te laten zien waar we het over hebben.
En op de vergadering van de raadscommissie zullen we hen herinneren aan wat ze eerder gelezen en gezien hebben.

En die vergadering verwacht ik veel leden om onze argumenten alleen al door aanwezig te zijn nog meer kracht bij te zetten.
Die vergadering zal plaatsvinden op woensdag 13 oktober om 20.00 uur. In verband met de verbouwing van het gemeentehuis zal dit of in de raadszaal, of in de brandweerkazerne zijn.

De geplande ouderavond op 13 oktober komt hiermee te vervallen; een nieuwe datum zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt.

Inmiddels heeft afgelopen zaterdag naar aanleiding van het formele collegebesluit het kunstgrasveld tegen het EGC aan te situeren, opnieuw een artikel in de Gooi- en Eemlander gestaan onder de titel “Plek kunstgrasveld Huizen omstreden”.
De journalist citeert enkele direct betrokkenen en in feite is het een herhaling van argumenten. In tegenstelling tot het artikel van vorige week maandag kwam nu ook de wethouder aan het woord en hij zei toch wel iets interessants. Hij zei: “Maar er valt wel over te praten, het is geen principiële kwestie.” Dat is inmiddels al andere taal dan die maandag, want toen ging het juist nog wel om het principe…… Het is wel jammer te moeten constateren dat hij er tijdens de collegevergadering van dinsdag nog niet zo over dacht.

Aanvullend wijst hij er op dat het veld al aan drie zijden omheind is. Maar dat is natuurlijk geen steekhoudend argument om het laatste stukje dan maar niet te doen; het is niet meer dan slechts een constatering van hoe het nu is. Juist de zijde waar de kwaliteitsverstorende elementen (honden, fietsers, brommers) vandaan komen, wordt nu niet omheind! Dat is net zo iets als een voor beide richtingen geldend verkeersbord aan één kant van de weg zetten.

Tot slot adviseert hij eens met de buurt te gaan praten. Maar dat is niet nodig. Op verschillende overlegmomenten met de buurt is volledige omheining van het veld onderwerp van gesprek geweest. Daarin heeft de buurt zich altijd uitgesproken tegen volledige afsluiting, want het terrein moest toegankelijk blijven voor spelende kinderen. In “ons voorstel” is aan die dringende wens gehoor gegeven, kinderen kunnen op het veld blijven spelen; weliswaar achter het kunstgrasveld, maar het is zelfs veel veiliger voor spelende kinderen om iets verder van de openbare weg te spelen dan direct aan de rand.

Via de website en de kantine zal ik jullie op de hoogte houden van de vervolgontwikkelingen.

Theo Vijfhuize


13/09/2004Nog geen definitief besluit over kunstgras bij KV Huizen
In de afgelopen periode werd duidelijk dat de gemeente Huizen druk bezig is met een herindeling van het sportterrein "Bovenweg", waarop o.a. de korfbalvereniging haar velden heeft. Een mooi moment om kunstgras aan te leggen voor de korfbalvereniging. De betrokken commissie van de gemeente heeft een voorstel (d.d. 16 augustus) gedaan over de herinrichting van het terrein. Bij het overleg hierover is ook de KV Huizen betrokken. In dit voorstel is sprake van de aanleg van 1 kunstgrasveld voor de KV Huizen plus het opnieuw aanleggen van twee natuurgrasvelden, waarvan naast de Korfbalvereniging ook de buurbewoners en het Erfgooierscollege gebruik gaan maken. daarnaast is in het voorstel sprake van een complete omheining van het veld. Dit o.a. om honden en brommers van het veld af te houden. Wel moet het openbare karakter van het veld behouden blijven.

Dit voorstel is voorgelegd aan het College van B&W, die op grond daarvan in beginsel positief heeft besloten over de aanleg van een kunstgrasveld, maar negatief heeft besloten over de volledige omheining van het totale veld, ondanks dat in vrije en openbare toegankelijkheid voor de buurtbewoners was voorzien. Omdat het besluit afwijkt van het voorstel, heeft de wethouder van sport Jaap Kos de opdracht gekregen een nader voorstel te initiëren, wat mogelijk in de collegevergadering van dinsdag 14 september wordt behandeld. Op enig moment zal een definitief besluit van het College nog in een raadscommissie worden behandeld, die het na akkoord voorlegt aan de Gemeenteraad, die dan het besluit van het College al dan niet bekrachtigd. De planning was dat dit in de raadsvergadering van september zou gebeuren, maar dat lijkt nu niet meer haalbaar. Dan wordt het waarschijnlijk de novembervergadering, want in de oktobervergadering staat de gemeentebegroting op de agenda en dat vergt nogal wat tijd.

Op dit moment staan ook nog vraagtekens achter de precieze herinrichting en dus ook over de precieze locatie, afmeting en soort van het kunstgrasveld en hoe de lichtinstallatie, al of niet uitgebreid met meerdere lichtmasten, daarin een plek moet krijgen. En in samenspraak met de directie van het Erfgooierscollege zullen we zeker gebruik maken van ons spreekrecht in de vergadering van de raadscommissie om in ieder geval alsnog beargumenteerd te pleiten voor de volledige omheining van het veld. Er is dus nog veel onzekerheid, ook voor wat betreft de planning realisatie, en er zal dus ook nog heel veel overleg moeten plaatsvinden.

Natuurlijk zijn we als bestuur blij en trots op het positieve besluit over een kunstgrasveld, want dat is de afgelopen jaren ook steeds onze inzet geweest, maar we zijn pas echt gelukkig als ook de bijkomende randvoorwaarden naar volle tevredenheid zijn ingevuld.

Namens het bestuur,

Theo Vijfhuize


16/11/2004Schuiteman Accountants & Adviseurs nieuwe sponsor Huizen B2
Zaterdag 13 november werd een nieuwe sponsorcontract ondertekend bij de KV Huizen. Vanaf dit zaalseizoen zal Schuiteman Accountants & Adviseurs optreden als sponsor van Huizen B2. In de bestuurskamer werd het nieuwe contract ondertekend, terwijl de spelers en speelsters van de B2 hun eerste wedstrijd in de nieuwe tenues speelden tegen Spirit(Vo) B1 (uitslag 3-3).
Naast wedstrijdshirts heeft Schuiteman er ook voor gezorgd dat de B2 vanaf nu in mooie nieuwe trainingspakken te bewonderen zal zijn.

Voor meer informatie over de nieuwe sponsor kan je kijken op http://www.schuiteman.com.

Hieronder nog enkele foto's van de uitreiking van de nieuwe sponsorshirts en de ondertekening van het contract:

 

Nieuwe sponsor B2: ondertekenen
Penningmeester Albert Vos en de heer T. Tanghe, eigenaar van Schuiteman Accountants & Adviseurs ondertekenen het sponsorcontract in de bestuurskamer van de KV Huizen

Nieuwe sponsor B2: het shirt
Het nieuwe shirt van Huizen B2

Nieuwe sponsor B2: teamfoto
Teamfoto van Huizen B2 met hun nieuwe sponsorshirt en trainingspakken


09/11/2004KNKV Persbericht over kunststof korf
Hieronder volgt het persbericht van de KNKV over de invoering van de kunststof korf in het korfbal:

 

Competitiebeïnvloeding behoort met nieuwe kunststof korf tot verleden tijd in topkorfbal

Het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) presenteert vandaag belangrijke vernieuwingen die het topkorfbal al tijdens het aanstaande zaalseizoen verder moet professionaliseren. De meest in het oog springende verandering is de introductie van de kunststof korf. Hiermee behoort competitiebeïnvloeding door het ophangen van vervormde, stugge of juist soepele korven tot de verleden tijd. De knalgele korf is in samenwerking met DSM ontwikkeld. Naast de korf vernieuwt het KNKV ook de competitieopzet. Dit jaar is het laatste seizoen in de oude opzet, volgend jaar zullen tien van de huidige zestien teams in een nieuwe Korfballeague om de landstitel strijden.

Het zaalseizoen 2004/2005 begint op 13 november. Het zal het laatste seizoen in de huidige opzet zijn: volgend jaar promoveren tien van de huidige zestien hoofdklasseteams naar de nieuw te vormen korfballeague. Zes teams vallen dus af aan het eind van dit seizoen. "Er staat dus veel op het spel dit jaar, wat voor extra spanning zal zorgen. Het wordt zeker een interessant seizoen, omdat er nogal wat veranderingen worden ingevoerd en nog op stapel staan. Topkorfbal moet zich kunnen meten met andere topsporten en we slaan nu de weg in om dat te bereiken", zegt directielid Henry Valk van het KNKV.

De nieuwe kunststof korf die aanstaande zaterdag zijn intrede in het topkorfbal doet beantwoordt aan de lang gekoesterde wens van het KNKV om de uitkomst van wedstrijden minder afhankelijk te maken van de kwaliteit van het materiaal dat een club heeft. De voorganger van de kunststof korf, de rotan mand, heeft de eigenschap te vervormen en minder stug te worden door veelvuldig gebruik. Hierdoor kunnen verschillen ontstaan in de korven die hoofdklasseverenigingen gebruiken voor hun wedstrijden. Bijvoorbeeld de opening van de korf kan kleiner of groter worden en de korf kan in meer of mindere mate gaan hangen. Teams raken op ´hun´ korf ingespeeld, wat een voordeel kan opleveren tijdens wedstrijden. De term "schepmandje" zal in het topkorfbal vanaf dit jaar al verleden tijd zijn. Uiterlijk in het seizoen 2008/2009 moet de korf ook in het amateurkorfbal zijn ingevoerd.

De kunststof korf is in samenwerking met DSM ontwikkeld. De productontwikkel-afdeling van het concern heeft de oude mand aan diverse tests onderworpen alvorens op basis van een programma van eisen een nieuwe korf te gaan ontwikkelen. Daarbij is vooral gelet op het tegengaan van vervorming van de korf en het 'bouncing gedrag': de manier waarop de bal van de korf afspringt. Het gebruikte materiaal polyethyleen en de dubbelwandige geometrie zorgen ervoor dat de korf onder alle weersomstandigheden minimaal vijf jaar zijn vorm en eigenschappen behoudt. Ook de kleur van de korf was van belang tijdens de ontwikkeling: met name in de zaal is niet elke kleur goed zichtbaar. Het resultaat is een knalgele korf, die voor wat betreft het 'bouncing gedrag' dezelfde eigenschappen vertoont als de rotan mand.

Het KNKV zal dit seizoen tijdens het 'TIME for Korfbal Challenge'-toenooi met nieuwe regels experimenteren. Zo komt er een '2 punten cirkel': als van buiten deze cirkel wordt gescoord krijgt het scorende team twee punten in plaats van één. Verder zullen speciale cirkels voor vrije ballen naast de korf ontstaan. Hierdoor worden vrije ballen niet meer automatisch van de strafworpstip genomen. Door deze veranderingen verandert het aanzien van de spelvloer aanzienlijk. "Het zijn belangrijke veranderingen die de kwaliteit van het spel, maar zeker ook de spanning, ten goede zal komen", aldus topsportcoördinator Ben Crum van het KNKV.


08/11/2004Restaurant Argentina/Steakhouse Mazzel nieuwe sponsors Huizen 1
Tijdens het Goois zaalkampioenschap op 6 november 2004, werden ook de nieuwe sponsors van het eerste seniorenteam van Huizen gepresenteerd aan het publiek. Mexicaans/Argentijns Restaurant "Argentina" & Israelisch Steakhouse "Mazzel" zullen vanaf dit seizoen Huizen 1 sponsoren.
Voor het begin van het Goois Zaalkampioenschap werden de shirts overhandigd aan aanvoerder Matthijs Jongeneel door de eigenaar van beide Huizer restaurants. Op de voorkant van het Huizer shirt staat vanaf nu Argentijns/Mexicaans Restaurant Argentina, terwijl op de achterzijde Steakhouse Mazzel te bewonderen is. Vanzelfsprekend is de korfbalvereniging erg blij met de nieuwe sponsors van het eerste team van de vereniging.

Restaurant Argentina is te vinden op Golfstroom 4 te Huizen (telefoon: 035 - 5241450). Israelisch Steakhouse Mazzel is gevestigd op Zomerkade 178 (telefoon: 06 - 55756576 of 035 - 5240900). Zie hier (http://www.winkelsinhetgooi.nl/2002/207010.htm) voor een online advertentie van Mazzel.

Hieronder nog enkele foto's van de uitreiking van de nieuwe sponsorshirts:

 

Nieuwe sponsor S1: bloemen
Aanvoerder Matthijs Jongeneel overhandigt bloemen aan de nieuwe sponsor van Huizen 1

Nieuwe sponsor S1: shirt
Trots poseren de sponsor en aanvoerder van Huizen 1 met de nieuwe sponsorshirts

Nieuwe sponsor S1: teamfoto
Teamfoto van Huizen 1 met hun nieuwe sponsorshirt
(Staande links Vincent Korf van de sponsorcommissie van KV Huizen en de nieuwe sponsor, eigenaar van Restaurant Argentina en Steakhouse Mazzel)


07/11/2004Altius wint Goois Zaalkampioenschap 2004
Zaterdag 6 november heeft Altius uit Hilversum het Goois Zaalkampioenschap 2004 gewonnen. Zij wonnen in de spannende finale met 8-9 van organisator Huizen. Altius werd hiermee de opvolger van DOC, de kampioen van 2003. DOC eindigde dit jaar echter als zesde en laatste.
Debutant Oranje-Nassau uit Amsterdam legde beslag op de derde plaats door in de troostfinale Argus uit Weesp met 12-9 te kloppen. DOC verloor zoals al gemeld de strijd om de vijfde en zesde plaats. MIA uit Amersfoort was met 10-9 beter dan de Bussumers.

Traditioneel werden er ook weer de speler en speelster van het toernooi gekozen. Dit jaar viel deze eer te beurt aan Robbert Lupken van Altius en Ellen Vaessen van Oranje-Nassau.

Het toernooi verliep wederom sportief en was zeer gezellig. Ook de tribune in sporthal De Meent te Huizen was goed gevuld. De organisatie was goed geregeld en natuurlijk moeten ook de scheidsrechters Jaap van Ginkel, Rens Steenhart en Harry Roekamp bedankt worden voor hun inzet. Tenslotte was het toernooi niet mogelijk zonder hoofdsponsors Grillroom Mazzel & Steakhouse Argentina en de sponsors Snackbar Bambi Snack, Gea's Bloem enzo, Lunchroom Le Petit Français, Schipper Gordijnspecialist, King Kong Sports, Bakkerij Kruijmer, Shoe Mode Shop Broekhuizen, De Haan Verwarming en de Poorter Gebakskraam.
Na afloop van het geslaagde toernooi en de prijsuitreiking barstte er in de kantine nog The Golden Party uit, waar het nog lang gezellig bleef.
Hieronder nog alle uitslagen van het toernooi:

 

Poule A					Poule B
Huizen 1 Altius 1
MIA 1 Argus 1
Oranje - Nassau 1 DOC 1

Poulewedstrijden
A Huizen 1 - MIA 1 10-4
B Altius 1 - Argus 1 12-10
A MIA 1 - Oranje Nassau 1 6-11
B Argus 1 - DOC 1 7-7
A Oranje Nassau 1 - Huizen 1 5-6
B DOC 1 - Altius 1 8-13

Voor de 5e / 6e plaats
MIA - DOC 10-9

Voor de 3e / 4e plaats
Oranje-Nassau - Argus 12-9

Finale
Huizen - Altius 8-9

11/10/2004Huizen A2 en F1 behalen kampioenschap!!!
Zaterdag 9 oktober konden de eerste twee kampioensteams van het seizoen worden gehuldigd bij de KV Huizen.
Om 10:00 begon eerst de kampioenswedstrijd van Huizen F1. Thuis moest gewonnen worden van Nova F2 om kampioen te worden. Na een spannende wedstrijd, waarin de F1 zelfs van een achterstand moest terugkomen werd er toch met 8-3 gewonnen. Door dit goede resultaat werd Huizen F1 kampioen in de 2e klasse voor F-viertallen. Het kampioenschap moest wel worden gedeeld met DOS(W) F1 uit Westbroek, die net als Huizen F1 maar één wedstrijd verloren.

 

De kampioenen van de F1, klik om te vergroten
De kampioenen van de F1: Achteraan de coaches Wim Van As en Jan Honing
Daarvoor vlnr: Iris Veerman, Elisa Konijn, Tessa Van As en Janine Hogenbirk

Om 14:00 was het daarna de beurt aan Huizen A2. Door vier overwinningen in de eerste vier wedstrijden van het seizoen was Huizen A2 al zeker van een gedeeld kampioenschap. Na de nederlaag van vorige week tegen De Eemvogels, moest er echter gewonnen worden van De Corvers A1 om alleen kampioen te worden.
Huizen A2 had het erg lastig tegen De Corvers en kon helaas ook niet winnen. Nietemin werd ook de A2 dus kampioen (vierde klasse), maar zij moeten dit kampioenschap nu wel delen met De Corvers A1 en De Eemvogels A1, maar toch een knappe prestatie.

 


07/10/2004Schoolkorfbaltoernooi veld ook in 2004 weer groot succes
Woensdagmiddag 6 oktober organiseerde KV Huizen het bekende Schoolkorfbaltoernooi. Dit jaar schreven maar liefst 449 enthousiaste meisjes en jongens zich in van groep 3 t/m 8 van 9 verschillende basisscholen.

Voorafgaand aan het toernooi organiseerde KV Huizen een gratis training die op woensdagavond 29 september werd gehouden. Gedurende twee uur werd er goed geoefend met gooien en vangen, scoren en natuurlijk werd de training afgesloten met een partijtje.

Hierbij een totaal overzicht van de deelnemende scholen:

Naam school

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Rehoboltschool

-

2

-

1

1

-

Kamperfoelieschool

-

1

-

1

1

-

Koningin Beatrixschool

1

2

1

2

2

2

Van der Brugghenschool

4

2

1

2

2

1

PCB De Parel

1

1

1

-

1

-

De Ark

-

2

-

2

2

1

De Springplank

1

1

1

1

3

1

Eben Haëzerschool

1

2

1

1

1

-

2e Montessorischoool

-

-

-

-

-

1

Totaal aantal teams per groep

8

13

5

10

13

6

Totaal aantal teams

55

 

 

 

 

 

Nadat alle scholen een mooi plaatsje hadden gevonden ging het toernooi met een heerlijk zonnetje vanaf 13.30 van start. Tot 18.00 uur werden er in totaal 110 fanatieke wedstrijden gespeeld met mooie uitslagen. Aan het einde van het toernooi waren er in totaal 18 bekers uit te delen. Van der Brugghenschool was de meest succesvolle school met maar liefst vijf bekers. Hieronder de uitslagen van het toernooi

Groep 3
1e plaats: Van der Brugghenschool team 4
2e plaats: Van der Brugghenschool team 1
3e plaats: De Springplank (na strafworpen)

Groep 4
2e plaats: Koningin Beatrixschool
1e plaats: De Ark team 2
3e plaats: De Ark team 1

Groep 5
1e plaats: Koningin Beatrixschool
2e plaats: Eben Haëzerschool
3e plaats: Van der Brugghenschool (na strafworpen)

Groep 6
1e plaats: Koningin Wilhelminaschool (na strafworpen)
2e plaats: De Ark team 1
3e plaats: Kamperfoelieschool

Groep 7
1e plaats: Van der Brugghenschool team 1
2e plaats: Van der Brugghenschool team 2
3e plaats: De Springplank team 1

Groep 8
1e plaats: Koningin Beatrixschool (na strafworpen)
2e plaats: De Ark
3e plaats: De Springplank

Naast het korfballen was er dit jaar ook nog even tijd voor een prijsvraag. Aan het begin van het toernooi werden er twee rebussen uitgedeeld, een voor groep 3 t/m 5 en een voor groep 6 t/m 8. Er werden grappige en mooie oplossingen ingeleverd maar het juiste antwoord op de rebus voor groep 3 t/m 5 was `Schoolkorfbaltoernooi 2004, dat zorgt vast voor veel plezier´. De gelukkige winnaars zijn geworden:

 

 • Groep 3 Chris v/d Hulst - Koningin Beatrixschool
 • Groep 4 Daan - Van der Brugghenschool
 • Groep 5 Danny Vos - Eben Haëzerschool
Het juiste antwoord voor groep 6 t/m 8 was `Korfbal moet je bij KV Huizen doen, dan heb je vast en zeker een leuk seizoen´. Dit leverde de volgende winaars op:
 • Groep 6 Odilia Teding van Berkhout - Van der Brugghenschool
 • Groep 7 Kaylee Boekman - Kamperfoelieschool
 • Groep 8 Loek – De Springplank
Al deze kinderen zijn blij gemaakt met een korfbal X-iting rugtas met een leuke inhoud.

Voor alle jongens en meisjes die het leuk vonden zijn er 3 gratis trainingen op maandag 11 oktober van 19.00-20.00 uur, maandag 18 oktober van 19.00-20.00 uur en een zaaltraining op maandag 25 oktober van 18.00-19.00 uur.

De schoolkorfbalcommissie kijkt terug op een zeer geslaagde dag en wil graag iedereen bedanken die aan dit evenement heeft meegeholpen. De foto's van het toernooi kan je hier bekijken.


22/08/2004Huizen begint seizoen goed met dubbele overwinning op Argus-toernooi
Huizen het het seizoen 2004/2005 goed begonnen. Op zaterdag 21 augustus nam de selectie 1&2 van Huizen deel aan het 40-jarig jubileumtoernooi van Argus in Weesp. Beide teams speelden vier wedstrijden van 25 minuten tegen tegenstanders als Argus, SDO, DOC, Watervliet, ESDO en Vinken. Het resultaat mocht er meteen zijn. Beide teams wonnen twee maal en behaalden ook twee gelijkspelen. Deze resultaten waren in beide poules goed voor de overwinning op dit toernooi.
Met twee bekers op zak en een gezellige dag op een goed-georganiseerd toernooi achter de rug, keerden de Huizers tevreden weer naar huis. Het seizoen is dus weer begonnen.

Seizoen 2003/2004

11/06/200447 korfballers lopen Avondvierdaagse 2004 uit!!!
Vanaf afgelopen maandag 7 juni tot en met donderdag 10 juni liepen 47 korfballers de avondvierdaagse in Huizen. Tien wandelaars liepen 5 kilometer per avond en 37 lopers liepen de dubbele afstand. Donderdagavond was de korfbalvereniging duidelijk te herkennen in hun groengele shirts en bijpassende balonnen. Na afloop gingen de wandelaars voldaan, maar met moeie voeten en benen naar huis.

Voor enkele foto's van de KV Huizen tijdens de vier wandeldagen kan je hier kijken.


02/06/2004Huizen succesvol op GSC Zoomtoernooi
Op tweede Pinksterdag (31 mei) deed Huizen mee aan het GSC Zoomtoernooi van SKV in Wageningen. Twee Huizer teams dedenmee aan dit grote eendagstoernooi in Wageningen. De dag was zeer geslaagd. Het weer viel mee, gezien de regenbuien de avond ervoor en het toernooi was goed georganiseerd.
Ook de resultaten waren goed. Het eerste team van Huizen wist in poule A van de vierde klasse de eerste prijs te behalen (een glazen korfbalpaal) door vier overwinningen (op SDO, Madjou, Wion en Altius) en slechts één nederlaag (Oost-Arnhem). Hieronder nog een foto van de Huizer deelnemers met de gewonnen prijs.

 

De deelnemers aan het Zoom-toernooi met hun prijs, klik om te vergroten

27/05/2004Huizen C2 voor de tweede keer dit seizoen kampioen!!!
Na een knappe 0-5 overwinning in Hilversum op De Corvers C2 kon de kampioensvlag voor Huizen C2 voor de tweede keer dit seizoen in top. Na het zaalkampioenschap werd ook op het veld een kampioenschap in de tweede klasse behaald. Huizen C2 liep onderweg slechts tegen 1 verliespunt aan (3-3 bij VIKO C1) en mag zich dus de terechte kampioen noemen.
De wedstrijd werd op donderdagavond gespeeld door het KVH Kamp dat het weekend ervoor plaats vond. Hierdoor moest het kampioenschap een kleine week worden uitgesteld, maar uiteindelijk was de vreugde niet minder. Na afloop van de wedstrijd was er natuurlijk snoep en een drankje voor de kampioenen. Ook moesten de coaches Remco Veenendaal en Robbert Fijnvandraat eraan geloven, een natte douche volgde.

 

De kampioenen van de C2, klik om te vergroten
Bovenste rij vlnr: Johanna Young, Marjolijn Dohmen, Karin van Zalen, Paula Van As, coach Robbert Fijnvandraat, Sabrina Laney, Laurette Smulders, Paul Bakker en Richard Molenaar
Tweede rij vlnr: Ilja Lankhorst, Jurgen Sterk, Daniel Peters en Hein-Tjeerd Otter. Liggend: coach Remco Veenendaal

25/05/2004 Kampverslag 2004: Kamp wederom een groot succes!
Voor de zevende keer op rij zijn we op jeugdkamp geweest met de Korfbalvereniging Huizen, dit keer van 19 t/m 22 mei 2004. En net als voorgaande twee jaar was dit op de kampeerboerderij ´t Boerenerf in Woudenberg, vlakbij het Henschotermeer.

Dit jaar gingen er 75 kinderen mee (48 meisjes en 27 jongens), samen met 26 enthousiaste begeleiders. Een gezellige grote groep dus van in totaal 101 personen, net zo veel als in het recordjaar 2002!

Het kamp stond dit jaar in het teken van, hoe kan het ook anders dit jaar, de olympische Spelen. De kinderen waren verdeeld in 8 groepjes met de naam van een nog niet zo lang geleden ontdekt land, het was wel even wennen al die vreemde landennamen: Moppadova, Floritanië, Swopland, Swikrijk, Tapagal, Laplonië, Juttamoi en Swammilije.

Alle kinderen moesten al voor het kamp een aantal opdrachten uitvoeren die iets te maken hadden met hun land, zoals het maken van een eigen vlag, klederdracht, naambordje en zelfs een volkslied in je eigen taal!

Het hele kamp zat boordevol met leuke (soms olympische) spelletjes waar je punten mee kon halen met je land. Na afloop van een spel werden de nummers 1, 2 en 3 op een podium gehuldigd met medailles en het zingen van het volkslied van de winnaar!

De spelletjes die gedaan werden waren het dierengeluidenspel (in het donkere bos), spelletjes rond het meer, midgetgolf in Doorn, spokentocht in het bos, het beruchte Zig Zag spel in Leusden, gekke spelletjes op de camping met veel water en scheerschuim, en een zaterdag vol met olympische spelen als discuswerpen, speerwerpen, kogelstoten, verspringen en hardlopen. Vrijdagavond was er een gezellige bonte avond/ disco, waar veel gedanst en gezongen werd Ook was er donderdagavond een lekker warm en knapperend kampvuur.

Al met al een zeer geslaagd kamp, waar nog lang over nagepraat en gelachen zal worden. Ook in 2005 zullen we weer op kamp gaan, rond Hemelvaart (4 t/m 7 mei), schrijf maar vast in je agenda. Want jij gaat toch ook weer mee? Hieronder nog de groepsfoto van het kamp.

 

Kampgroep 2004, klik om te vergroten

08/05/2004Ook Welpen Huizen vieren hun kampioenschap!
Huizen W1 kon zaterdag 15 mei kampioen worden in Maartensdijk. Daarvoor moesten minstens drie punten worden gehaald uit de twee te spelen wedstrijden. Nadat in de eerste wedstrijd een 0-0 tegen TZ W1 was behaald, stond er dus veel spanning op de tweede wedstrijd. Tegen Altius W1 moest er gewonnen worden. In de wedstrijd lieten de jongste spelers en speelsters van Huizen echter zien dat ze kampioen wilden worden en ze wonnen met 5-0 van Altius. Het feest kon toen beginnen. Ook na terugkomst in Huizen ging het feest nog even door. Er was snoep en drinken voor de kampioenen en hun coaches Jacqueline Teeuwissen en Freek van Holk. Hieronder nog de foto van het kampioensteam.

 

De kampioenen van de W1, klik om te vergroten
vlnr: Steven v/d Burgh, coach Freek van Holk, Elisa Konijn, coach Jacqueline Teeuwissen, Janine Hogenbirk en Sophie Keizer
Liggend: Davey van Ginkel

En juichen maar....
En nu lekker juichen!!!

 


15/05/2004Huizen C1 terechte kampioen in tweede klasse!
Na een 9-6 overwinning op Doorn C1 werd Huizen C1 afgelopen zaterdag 15 mei voor de tweede keer dit seizoen kampioen in de tweede klasse. Na de eerste helft veld, nu dus ook het kampioenschap in de tweede helft van het veldseizoen. Dit tweede kampioenschap was waarschijnlijk wel iets mooier, doordat de poule met naast Huizen en Doorn ook nog MIA C1 en Antilopen C1 behoorlijk sterk was. De C1 won echter vier van de wedstrijden en speelden twee keer gelijk. Een terechte kampioen dus.

Na de wedstrijd was het feest in de kantine, waar bloemen en een drankje niet ontbraken onder het uitbundig meezingen van We are the Champions van Queen. Natuurlijk moest ook coach Matthijs Jongeneel het ontgelden en werd hij naar een welverdiende douche gesleept door de spelers en speelsters van de C1. Hieronder nog enkele foto's van het kampioenschap.

 

De kampioenen van de C1, klik om te vergroten
Bovenste rij vlnr: coach Matthijs Jongeneel, Hilbert Vos, Teun Hesseling, Floris de Jong, Roelof Hogenbirk en Vincent Provoost
Onderste rij vlnr: Laura Bout, Terry van Ginkel, Esli de Kok, Gerrine Lustig en Amadessa Schipper

Bloemen van de vereniging
Bloemen van de vereniging...

En natuurlijk onder de douche
...en natuurlijk onder de douche!!!!

 


15/05/2004Huizen 5 behaalt verdiend kampioenschap na sterke competitie
15 mei kon bij Huizen 5 de kampioensvlag in top. Na een 11-5 thuisoverwinning op RDZ 5 was het kampioenschap een feit. Het kampioenschap in de reserve zesde klasse was volkomen verdiend. Er werden slecht twee verliespunten opgelopen en deze ook nog eens na een voortijdig afgebroken wedstrijd na een ernstige blessure voor een speelster van Huizen. Huizen 5 was duidelijk de sterkste ploeg in de poule. Hieronder volgt een verslag van het seizoen door Jaap van Ginkel

In een wedstrijd waarin enorm veel kansen werden gemist, stelde Huizen 5 het kampioenschap veilig in de 6e klasse. Deze laatste wedstrijd was niet maatgevend voor het verloop van het hele seizoen. Een ruststand van maar 4-3 was eigenlijk het 5e onwaardig, in de 2e helft werd dit enigszins rechtgezet. Met een eindstand van 11-5 werd een gezellig seizoen in stijl afgesloten.
Het gemak waarmee er dit seizoen werd gespeeld kenmerkt zich door het doelsaldo van maar liefst 207 doelpunten voor en maar 76 tegen. Regelmatig werd het aantal van 20 doelpunten in één wedstrijd gehaald. Slechts eenmaal kregen we 10 doelpunten tegen.

Twee (eigenlijk drie) momenten wil ik nog wel even terughalen.
De uitwedstrijd tegen Eemvogels werd na tien minuten gewonnen gegeven, nadat Metha met een vervelende blessure aan haar knie moest afhaken. Gelukkig maakte zij nog dit seizoen haar rentree, in tegenstelling tot Elly die maar niet van haar blessure af kan komen.
Daarbij komt nog het "drama" wat Nancy is overkomen.
Kortom als je zo terug kijkt toch nog een bewogen seizoen.

Iedereen bedankt die zich heeft ingezet om er een geslaagd seizoen van te maken, en dan denk ik met name aan de invallers en uiteraard de trainer. Volgend seizoen de 5e klasse.

Na de wedstrijd was er tijd voor bloemen en het welverdiende biertje in de kantine van KV Huizen. Hieronder nog enkele foto's van de kampioenen.

 

De kampioenen van de S5, klik om te vergroten
Bovenste rij vlnr: Robbert Fijnvandraat, Jaap van Ginkel, Bert Goosensen, Vincent Korf, Cees van Biezen, Jaap Markerink
Onderste rij vlnr: Hinke de Groot, trainster Marion Jongerden, Joyce Bosselaar, Metha Rodenburg en Elly Walraven
Nancy Banning, Annet Wolsink, Evelien v/d Born en Hans Schuurman ontbreken

Champagne
Champagne!!!!

 


08/05/2004Huizen D1 wordt kampioen in tweede klasse!!!
Zaterdag 8 mei kon KV Huizen de eerste veldkampioen al huldigen. Huizen D1 werd met een spetterende 6-1 overwinning op concurrent Sparta(N) D1 kampioen in de tweede klasse. Als volgende week ook de laatse wedstrijd tegen Eemvogels D1 wordt gewonnen wordt Huizen D1 ongeslagen kampioen. Een zeer knappe prestatie van het team, gecoacht door Mike Keijer en Mark Bakker.

Na de wedstrijd bleken de spelers en speelsters van de D1 ook zeer blij en werd het kampioenschap zeer uitbundig gebierd met snoep, een douche voor de coaches en vooral veel lawaai! Hieronder nog enkele foto's van deze leuke dag voor de D1.

 

De kampioenen van de D1, klik om te vergroten
Bovenste rij vlnr: coach Mark Bakker, David Boef, Leroy van Ginkel, Niels Velinga, Frank Bax en coach Mike Keijer
Onderste rij vlnr: Johan Konijn, Megan Young, Tessa Drayer, Trischa van der Poel, Linde van Schalkwijk en Vivian Tromp

Uitreiking van de presentjes van de coaches
Snoep van de coaches...

Uitreiking van de presentjes door de TC
...en nog meer snoep van de vereniging!!!!

Onder de douche
En dan samen onder de douche.

Coaches Mike Keijer en Mark Bakker
De trotse coaches Mark Bakker en Mike Keijer.

 


28/04/2004 Jamie en Manon winnen playbackshow 2004
3 april was het weer tijd voor de jaarlijkse playbackshow voor de jeugd!
Ook dit jaar had de jeugd er weer veel zin in, er waren veel aanmeldingen.
Er kwamen verschillende artiesten langs, waaronder, Jim, Anastacia, Meat Loaf, K3, Sugababes en nog veel meer leuke optredens!! De avond werd gepresenteerd door Annie (Jaap van Ginkel)

Natuurlijk waren er ook winnaars, deze moeilijke beslissing werd genomen door drie mensen uit het bestuur; Metha Rodenburg, Betty Hardeman en Nelian Hoeksema.
De winnaars zijn geworden:

3e werd Tessa van As, zij deed Tineke Schouten met het Papagaaienlied.

2e zijn geworden Sanne Beishuizen, Berthe Hoegee en Gerna Tanghe, zij zongen het nummer Finally found van de Honeyz.

En 1e waren Jamie Massa en Manon Lamme met Meat Loaf - Paradise by the dashboard light.

 

Jamie en Manon, de winnaars van de playbackshow 2004
Jamie en Manon als Meat Loaf, de winaars van de playbackshow 2004

Het was een erg gezellige avond…we kijken alweer uit naar volgend jaar, misschien dan mét een senioren playbackshow erbij…?

Klik hier voor de foto's van de playbackshow


28/04/2004Verslag eerste gratis Welpentraining na WelpenSpelMiddag
Afgelopen maandag, 26 april 2004, was de eerste gratis training voor de kinderen die hebben meegedaan aan de welpenspelmiddag van woensdag 21 april jl.
De welpenspelmiddag was een groot succes en er waren veel enthousiaste kinderen. Voor de leiding van de spelmiddag was het nog even afwachten hoeveel kinderen zo enthousiast waren geworden dat ze kwamen op de eerste gratis training. Rond 17.45 uur kwamen de eerste kinderen aanlopen. In totaal waren er 8 nieuwe kinderen en 3 kinderen die al bij de welpen van de korfbalvereniging zitten. Dat bracht ons op een totaal van 11 kinderen en 3 trainers. We begonnen eerst even gezellig met elkaar na te praten over de spelmiddag waar de kinderen aan mee hebben gedaan. Het leukste spel bleek het schieten op de 3 in hoogte verschillende korven. Tevens bleek Clown Rickie een goede herinnering aan de spelmiddag te hebben achter gelaten!

De training begonnen we met een tikspelletje, lintjesroof. Vervolgens hebben we fopbal gedaan. Een oefening waarbij op een speelse manier werd omgegaan met het gooien en vangen. Daarna hebben we een leuke estafette gedaan waarbij op de korf geschoten moest worden. De kinderen waren verdeeld in 2 groepjes, welke het tegen elkaar op moesten nemen. Van welk groepje als eerste alle kinderen een keer de estafette hadden gelopen had gewonnen. Het 4e spel van de training was schieten op de korf. De kinderen werden verdeeld in 3 groepjes. We deden een wedstrijdje welk groepje als eerste 3x had gescoord! Erg leuk om te zien hoe de kinderen schieten, een aantal hadden het schieten al aardig onder de knie. Tot slot hebben we nog een tikspelletje, wc tikkertje, gedaan.

Als verassing kregen de kinderen na de training nog een lekker ijsje en "De Korf" mee naar huis. De kinderen waren erg enthousiast en zeiden de volgende training weer te komen.

Heb je na het lezen van dit verslag nou ook zin om een keertje te komen kijken, kom dan maandag 3 en 10 mei en van 18.00 uur tot 19.00 uur ook lekker meedoen!. Wij zullen ons best om er weer een hele leuke training van te maken! Als je komt, vergeet dan niet om je kleurplaat mee te nemen, want als je jouw kleurplaat nou heel mooi inkleurt, win jij misschien een leuke prijs. Dit wordt bekend gemaakt tijden de gratis training van 10 mei!!!

Groetjes en misschien tot maandag.

Freek & Jacqueline
(trainers welpen)


22/04/2004 WelpenSpelMiddag 2004 zeer geslaagd
Woensdag 21 april 2004 werd er bij KV Huizen voor de tweede keer een welpenspelmiddag gehouden. Ongeveer 100 enthousiaste kinderen uit de groepen 2, 3 en 4 van de basisscholen de Ark, de Da Costa / Regenboog, de Springplank, de Wijngaard en de Kamperfoelie deden mee aan dit spektakel.

Voordat de kinderen mochten laten zien hoe goed ze waren bij de spelletjes, was er eerst een warming-up met clown Rikkie, die tevens de rest van de middag aanwezig was en de mooiste dingen maakte van ballonnen. Nadat iedereen warm was door de warming-up, werd er begonnen aan de spelletjes. Na 2 uur zwoegen en zweten en natuurlijk vooral veel lol hebben, had iedereen alle spelletjes gedaan, waren ze op de foto gezet en mooi geschminkt en was het tijd voor het uitreiken van de prijzen. In de tussentijd dat er werd uitgerekend welke teams er gewonnen hadden, kreeg elk kind een ballon uitgereikt met daaraan een kaartje met zijn/haar naam voor de ballonnenwedstrijd. Toen iedereen zijn ballon had, werden de winnaars van de spellen bekend gemaakt. En dit waren:

Groep 2:

 1. Kamperfoelie 1
 2. Kamperfoelie 2
 3. Da Costa / Regenboog
Groep 3:
 1. De Springplank
 2. De Wijngaard
 3. Kamperfoelie 1
Groep 4:
 1. De Springplank
 2. De Da Costa / Regenboog 1
 3. De Wijngaard en de Da Costa / Regenboog 3

Nadat de winnaars hun bekers in ontvangst hadden genomen, was het moment daar om de ballonnen los te laten. Na met z'n allen hebben afgeteld, gingen de groen en gele ballonnen de lucht in en is het afwachten welke ballon het verst komt. Nadat alle deelnemers hun certificaat en kleurplaat hadden gekregen, kon iedereen tevreden naar huis. De kleurplaten kunnen vanaf aanstaande maandag op de club worden ingeleverd tijdens de welpentrainingen.

Voor iedereen die het leuk vond is er natuurlijk weer de 3 gratis trainingen op maandag 26 april, 3 mei en 10 mei van 18:00 uur tot 19:00 uur op het veld van KV Huizen.


26/03/04 Huizen C2 zonder te spelen kampioen!!!
Kampioensfeest eindelijk gevierd
Zaterdag 28 februari werd Huizen C2 kampioen in de derde klasse. Zonder zelf te spelen werd het kampioenschap binnengehaald. Huizen C2 heeft alle wedstrijden in de zaalcompetitie er al op zitten. Er werden slechts zes verliespunen opgelopen, een grote kans op het kampioenschap dus.
De enige overgebleven concurrent was DOS(W) C1. Zij stonden 1 verliespunt voor op Huizen. Toen Huizer coach Remco Veenendaal echter door de coach van Synergo C1 werd gemaild met de mededeling dat zij DOS met 5-6 hadden verslagen, bleek dat Huizen C2 kampioen was geworden. Hiermee zijn zij na de F1 al de tweede Huizer kampioen dit zaalseizoen.

Donderdag 25 maart was het eindelijk zover, het kampioensfeest kon worden gevierd. De spelers en speelsters van Huizen C2 kregen van de vereniging snoepgoed om het kampioenschap te vieren. Daarna werd er in de kantine een drankje gedronken op het behaalde kampioenschap. Hierbij was ook een afgevaardigde van sponsor FreshSupport BV.
Natuurlijk kon de kampioensfoto niet ontbreken. Deze zijn hieronder geplaatst.

 

De kampioenen van de C2, klik om te vergroten
Bovenste rij vlnr: coach Remco Veenendaal, Paula Van As, coach Robbert Fijnvandraat, Karin van Zalen, Sabrina Laney, Laurette Smulders, sponsor Robert Smulders, Marjolijn Dohmen en Johanna Young
Onderste rij vlnr: Hein-Tjeerd Otter, Ilja Lankhorst, Jurgen Sterk en Richard Molenaar (Paul Bakker ontbreekt)

De kampioenen van de C2, klik om te vergroten
De kampioenen beginnen te juichen (en het begint al donker te worden)...

De kampioenen van de C2, klik om te vergroten
...en eindelijk gaan ze helemaal uit hun dak!!!!


15/02/04 Huizen F1 wordt zaalkampioen!!!!!
Zaterdag 14 februari werd Huizen F1 kampioen!!! In een spetterende wedstrijd, waarin nummer twee DWS F2 met 7-2 werd verslagen, lieten de speelsters en speler van Huizen F1 zien de echte kampioen in de derde klasse te zijn.
Na de wedstrijd bleken de talenten ook zeer blij met hun kampioenschap. Ze kregen snoep van de vereniging, mochten wat drinken en zelf besloten ze coach Alma Barmentlo te trakteren op een douche. Ook werden ze uitgenodig om hun kampioenschap te vieren bij sponsor Pannenkoekenrestaurant Merlijn.
Hieronder nog een foto van dit geweldige kampioensteam.

 

De kampioenen van de F1, klik om te vergroten
Bovenste rij vlnr: coach Marlies Van As, Iris Veerman, Henrike Lustig, Emma Veerman, Lesley-Ann Schipper en coach Alma Barmentlo
Onderste rij: Davey van Ginkel, Tessa Van As en Elisa Konijn

januari 2004 Theo Vijfhuize nieuwe voorzitter KNKV district Oost
Theo Vijfhuize, de voorzitter van KV Huizen, is de nieuw voorzitter van KNKV district Oost. Nadat vier bestuursleden (inclusief de voorzitter) van het districtsbestuur opstapten na een conflict met het hoofdbestuur van de KNKV, besloot Theo zich spontaan aan te bieden voor een opengevallen functie. Uiteindelijk werd Theo in het nieuwe bestuur voorzitter, een taak die hij met veel plezier zal vervullen.
Op woensdag 7 aril werd deze benoeming officieel na een districstvergadering van het KBKV-district Oost.
Theo verwacht geen problemen bij het combineren van zijn nieuwe functie met het voorzitterschap van KV Huizen. Aangezien hij in het districtsblad aangeeft het besturen als een soort hobby te zien, ziet hij de dubbelfunctie met vertrouwen tegemoet.

04/01/04 Jaap van Ginkel gekozen tot vrijwilliger van het jaar 2003
Zaterdagavond 3 januari 2004 was het weer zover. Voor de tweede keer werd de vrijwilliger van het jaar gekozen op de nieuwjaarsborrel van de KV Huizen. In de voorafgaande periode hadden de leden al drie kandidaten kunnen nomineren die zouden strijden voor deze titel. Uiteindelijk werden Bas de Jong, Dirk Griffioen en Jaap van Ginkel genomineerd.

Op de nieuwjaarsborrel konden alle aanwezigen een stem uitbrengen op één van de drie genomineerden. Rond 23:00 uur maakte voorzitter Theo Vijfhuize de winnaar bekend, maar niet voordat hij benadrukte dat alle drie de genomineerden veel voor de vereniging doen en bovendien ook alle andere vrijwilligers belangrijk en goed werk doen.
Daarna bleek dat Jaap van Ginkel gekozen was tot vrijwilliger van het jaar 2003. Jaap is als bestuurslid, redacteur van de Korf en trainer/coach van de A1 op allerlei gebieden bezig in de vereniging. Daarnaast is hij zoals Theo dat benadrukte een beetje een manusje van alles, die nauwelijks weet wat nee betekend als hem iets gevraagd wordt. Jaap kreeg een mooie bos bloemen en een envelop met inhoud.


04/01/04 Oliebollenactie KV Huizen weer groot succes!!!
Na er een jaartje tussenuit te zijn geweest werd er in 2003 weer begonnnen met de KV Huizen oliebollenactie. Het was weer mogelijk om de overheerlijke oliebollen (met en zonder krenten) te bestellen. Uiteindelijk werden er ruim 700 oliebollen besteld en dus konden de bakkers op 31 december flink hun best gaan doen. Van 's ochtends vroeg tot in de middag werd er deeg gemaakt en oliebollen gebakken. Maar het resultaat mocht er zijn. De oliebollen waren erg lekker en natuurlijk hield de vereniging er een mooi bedrag (ongeveer 200 euro) aan over. Hieronder nog enkele foto's:

 


De overheerlijke oliebollen


De oliebolllenbakkers Peter, Tamara, Riet, Dirk en Wim


Een kijkje in de keuken...


Een speciale grote oliebol met veel krenten voor vaste klant Tom Bakker

spankbang.cc