SponsorKliks, gratis sponsoren! 
Bekijk hier het KVH protocol verantwoord sporten (Corona-regels)

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 035-5446035
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Uitnodiging en voorlopige agenda JAV 2020

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) op maandag 26 oktober 2020 om 20.00 uur in sporthal De Meent. Bekijk hieronder (via Lees meer) de voorlopige agenda.

VOORLOPIGE  AGENDA

 1. Opening 
 2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 3. Vaststellen verslag JAV 28 oktober 2019
 4. Vaststellen jaarverslagen 
 5. Verslag kascommissie 
 6. Verantwoording Verlies- en winstrekening boekjaar 2019/2020
 7. Verantwoording Balans per 30 juni 2020
 8. Verkiezing kascommissie 
 9. Uitreiking medailles jubilarissen
 10. Verkiezing bestuursleden 
 11. Bestuursbeleid
 12. Presentatie technisch beleidsplan
 13. Vaststellen Begroting boekjaar 2020/2021
 14. Vaststellen Contributies 2021
 15. Rondvraag 
 16. Sluiting

Conform art. 17 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement kunnen tot 10 dagen na het verschijnen van deze uitnodiging en de voorlopige agenda schriftelijk agendapunten bij het secretariaat ingediend worden.
Het bestuur beslist over het al dan niet opnemen van deze punten in de definitieve agenda.
De definitieve agenda en de vergaderstukken staan vanaf half oktober op de website.

 

spankbang.cc