Doelshoppen  

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 035-5446035
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

Uitslagen

Kalender

Jaarlijkse Algemene Vergadering 29 oktober

Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) op maandag 29 oktober 2018 om 20.00 uur in de kantine van de KVH. Bekijk hieronder de voorlopige agenda.

 

VOORLOPIGE AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen verslag JAV 1 november 2017
4. Vaststellen jaarverslagen
5. Verslag kascommissie
6. Verantwoording Verlies- en winstrekening boekjaar 2017/2018
7. Verantwoording Balans per 30 juni 2018
8. Verkiezing kascommissie
9. Uitreiking medailles jubilarissen
10. Verkiezing bestuursleden
11. Bestuursbeleid
12. Vaststellen wijziging Huishoudelijk Reglement
13. Vaststellen Begroting boekjaar 2018/2019
14. Vaststellen Contributies 2019
15. Rondvraag
16. Sluiting

Conform art. 17 lid 1 van het Huishoudelijk Reglement kunnen tot 10 dagen na het verschijnen van deze uitnodiging en de voorlopige agenda schriftelijk agendapunten bij het secretariaat ingediend worden.
Het bestuur beslist over het al dan niet opnemen van deze punten in de definitieve agenda.
De definitieve agenda en de vergaderstukken staan vanaf begin oktober op de website.